Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
datoteka_20x20  OPIS IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/2025

www_click_20x20  Dodatne informacije (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje)

V 7., 8. in 9. razredu predmetnik določa pouk izbirnih predmetov, kot del obveznega programa, ki ga glede na interese, želje in zmožnosti učenci izberejo sami. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Če učenec izbere tuj jezik (Nemščino), ki se izvaja dve uri tedensko, lahko s soglasjem staršev izbere še en enourni izbirni predmet.

Pri predmetu Izbrani šport se bodo učenci lahko odločil za odbojko, košarko ali badminton.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirni predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31.avgusta.

Ob koncu šolskega leta se pri izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto oblikujejo učne skupine, največje možno število skupin je izračunano po formuli: št. učencev (7., 8., 9. r) : 23 + 2 n, pri čemer je n število oddelkov 7., 8. in 9. r.

Učenec je pri izbirnem predmetu ocenjen s številčno oceno. Če ima učenec pri izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec, ki razred v tretjem triletju ponavlja, lahko ponovno izbere iste izbirne predmete ali pa izbere povsem druge izbirne predmete.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

datoteka_20x20  OPIS NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, saj se znanje ocenjuje, ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev pri neobveznih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih. Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V šolskem letu 2021/22 bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • NEMŠČINA (2 uri tedensko)
  • UMETNOST (1 uro tedensko)
  • RAČUNALNIŠTVO (1 uro tedensko)
  • ŠPORT (1 uro tedensko)
  • TEHNIKA (1 uro tedensko)

Za učence 1. razreda bomo kot neobvezni izbirni predmet ponudili pouk angleščine kot 1. tujega jezika.

Dostopnost