Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

datoteka_20x20  OPIS IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2019/2020

www_click_20x20  Dodatne informacije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

V 7., 8. in 9. razredu predmetnik določa pouk izbirnih predmetov, kot del obveznega programa, ki ga glede na interese, želje in zmožnosti učenci izberejo sami. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma ti ure tedensko.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuj jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. Ne more pa izbrati dveh tujih jezikov, razen učencev 8. in 9. razreda, ki so že v 7. razredu med izbirnimi predmeti izbrali dva tuja jezika. Ti lahko do zaključka osnovnošolskega izobraževanja nadaljujejo s poukom obeh tujih jezikov v skladu s 46.členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirni predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31.avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše ‘oproščen’. (iz okrožnice Ministrstva za šolstvo in šport, 2.4.2008.)

Izbirni predmeti so:

 • triletni,
 • enoletni, vezani na razred,
 • enoletni.

Ločimo jih na:

 • družboslovno-humanistični sklop,
 • naravoslovno-tehnični sklop.

Ob koncu šolskega leta se pri izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto oblikujejo učne skupine, največje možno število skupin je izračunano po formuli: št. učencev (7., 8., 9. r) : 23 + 2 n, pri čemer je n število oddelkov 7., 8. in 9. r.

Normativ učnih skupin je določen s pravilnikom o normativih in standardih, nabor izbirnih predmetov se določi glede na interes učencev.

Šola mora v družboslovno-humanističnem sklopu obvezno ponuditi naslednje izbirne predmete: VERSTVA IN ETIKA, RETORIKA IN TUJI JEZIK.

Učenec je pri izbirnem predmetu ocenjen s številčno oceno. Če ima učenec pri izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.

Učenec, ki razred v tretjem triletju ponavlja, lahko ponovno izbere iste izbirne predmete ali pa izbere povsem druge izbirne predmete.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

datoteka_20x20  OPIS NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali v 4., 5, in 6. razredu pouk neobveznih izbirnih predmetov v osnovni šoli.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, saj se znanje ocenjuje, ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev pri neobveznih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V šolskem letu 2019/20 bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili naslednje neobvezne izbirne predmete:

 • NEMŠČINA (2 uri tedensko)
 • UMETNOST (1 uro tedensko)
 • RAČUNALNIŠTVO (1 uro tedensko)
 • ŠPORT (1 uro tedensko)
 • TEHNIKA (1 uro tedensko)

Učencem 7., 8. in 9. razreda bomo ponudili pouk neobveznega izbirnega predmeta:

 • HRVAŠČINA.

Za učence 1. razreda bomo kot neobvezni izbirni predmet ponudili pouk angleščine kot 1. tujega jezika.